IV Sesja Rady Gminy Brzeziny

w dniu piątek, 28 grudnia 2018, godz. 08:30

1.Otwarcie sesji a/ stwierdzenie kworum

2.Wybór sekretarza sesji

Głosowanie (Wybór sekretarza sesji)

3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad z poprzednie...)

4.Sprawozdanie Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny

5.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta w okre...)

6.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2019 - 2030

Głosowanie (Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finanso...)

7.Uchwalenie budżetu Gminy Brzeziny na 2019 rok 1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem 2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej 3) Odczytanie opinii Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów 4) Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych 5) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu i ich przegłosowanie 6)Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie 7) Głosowanie w sprawie uchwały budżetowej

Głosowanie (...)Głosowanie (...)

8.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

Głosowanie (zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2018 ro...)Głosowanie (zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej...)Głosowanie (przyjęcia planów pracy stałych komisji...)

9.Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy

10.Odpowiedzi na interpelacje

11.Wolne wnioski i informacje

12.Zakończenie obrad