VII sesja Rady Gminy Brzeziny

w dniu środa, 27 marca 2019, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji a/stwierdzenie kworum

Głosowanie (Wprowadzenie zmian w porządku obrad pole...)Głosowanie (przyjęcie porządku obrad)

2.Wybór sekretarza sesji

Głosowanie (Wybór sekretarza sesji)

3.Omówienie projektu uchwały Województwa Wielkopolskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny na terenie województwa wielkopolskiego przez przedstawiciela Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej...)

5.Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny

Głosowanie (Sprawozdania Komisji działających przy...)

6.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta w okre...)

7.Przedstawienie przez Wójta Gminy Brzeziny sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok

Głosowanie (Przedstawienie przez Wójta Gminy Brzezin...)

8.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Głosowanie (zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2019 ro...)Głosowanie (zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej...)Głosowanie (niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w bu...)Głosowanie (sprostowania oczywistej omyłki pisarskie...)Głosowanie (sprostowania oczywistej omyłki pisarskie...)Głosowanie (określenia wykazu kąpielisk na terenie g...)Głosowanie (wyboru metody ustalenia opłaty za gospod...)Głosowanie (zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczb...)Głosowanie (powołania Komisji Skarg, Wniosków i Pety...)Głosowanie (wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wn...)Głosowanie (wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji...)Głosowanie (uchwalenia Statutu Gminy Brzeziny)Głosowanie (ustalenia planu sieci publicznych szkół...)Głosowanie (ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę...)Głosowanie (sprostowania błędu pisarskiego w uchwale...)

9.Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy

10.Odpowiedzi na interpelacje

11.Wolne wnioski i informacje

12.Zakończenie obrad