IX sesja Rady Gminy Brzeziny

w dniu środa, 26 czerwca 2019, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po zmianach)

2.Wystąpienie Prezesa LGD "Długosz Królewski"

3.Wybór sekretarza sesji

Głosowanie (Wybór sekretarza sesji)

4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej...)

5.Sprawozdanie Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za 2018 rok

Głosowanie (Sprawozdanie Komisji działających przy R...)

6.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta w okre...)

7.Przedstawienie przez Wójta Gminy Brzeziny raportu o stanie Gminy Brzeziny za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzeziny wotum zaufania 1) Przedstawienie przez Wójta Gminy raportu o stanie Gminy Brzeziny za 2018 rok 2) Debata nad raportem o stanie gminy 3) Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzeziny wotum zaufania

Głosowanie (uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wój...)

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brzeziny

Głosowanie (uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozd...)Głosowanie (wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Br...)Głosowanie (uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gmi...)

9.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Głosowanie (zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2019 ro...)Głosowanie (zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej...)Głosowanie (zatwierdzenia rocznego raportu z realiza...)

10.Interpelacje i zapytania do Wójta Gminy

11.Odpowiedzi na interpelacje

12.Wolne wnioski i zapytania

13.Zakończenie obrad