XII sesja Rady Gminy Brzeziny

w dniu poniedziałek, 18 listopada 2019, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji / stwierdzenie kworum

Głosowanie (wprowadzenie zmian w porządku obrad pole...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po zmianach)

2.Wybór sekretarza sesji

Głosowanie (Wybór sekretarza sesji)

3.Wręczenie nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe

4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej...)

5.Sprawozdanie Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny

Głosowanie (Sprawozdanie Komisji działających przy R...)

6.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta w okre...)

7.Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu o przewidywanej na kolejny rok kalendarzowy liczbie skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy, o której mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. z 2010 r., Nr 98, poz. 634)

8.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Głosowanie (zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2019 ro...)Głosowanie (zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej...)Głosowanie (ustalenia dopłaty do ceny taryfowej za z...)Głosowanie (uchwalenia "Rocznego programu współpracy...)Głosowanie (ustalenia stawek opłaty targowej oraz sp...)Głosowanie (określenia wysokości stawek podatku od ś...)Głosowanie (określenia stawek podatku od nieruchomoś...)Głosowanie (przyjęcia do realizacji na rok 2020 Gmin...)Głosowanie (wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości...)Głosowanie (wyrażenia intencji zawarcia porozumienia...)Głosowanie (uznania wniosku Niepublicznego Przedszko...)Głosowanie (rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Jag...)Głosowanie (rozpatrzenia wniosku Komendanta Miejskie...)

9.Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy

10.Odpowiedzi na interpelacje

11.Wolne wnioski i zapytania

12.Zakończenie obrad