XIII sesja Rady Gminy Brzeziny

w dniu wtorek, 17 grudnia 2019, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji/stwierdzenie kworum

Głosowanie (Wprowadzenie zmian w porządku obrad pole...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po zmianach)

2.Wybór sekretarza sesji

Głosowanie (Wybór sekretarza sesji)

3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej...)

4.Sprawozdanie Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny

Głosowanie (Sprawozdanie Komisji działających przy R...)

5.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta w okre...)

6.Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny informacji, stosownie do art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym, dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych radnych

7.Przedstawienie przez Wójta Gminy Brzeziny informacji, stosownie do art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym, dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.

8.Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny informacji Wojewody Wielkopolskiego, stosownie do art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym, dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy

9.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Głosowanie (projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)Głosowanie (projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)Głosowanie (projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgod...)Głosowanie (projekt uchwały w sprawie ustalenia wyso...)Głosowanie (projekt uchwały w sprawie zmiany regulam...)Głosowanie (projekt uchwały w sprawie określenia śre...)Głosowanie (projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gmin...)Głosowanie (poprawka do projektu uchwały w sprawie p...)Głosowanie (projekt uchwały w sprawie przyjęcia plan...)Głosowanie (przekazania do Wojewódzkiego Sądu Admini...)Głosowanie (projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)Głosowanie (projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)Głosowanie (Wniosek radnego Hieronima Molki o ustosu...)Głosowanie (projekt uchwały w sprawie ustalenia zryc...)

10.Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy

11.Odpowiedzi na interpelacje

12.Wolne wnioski i informacje

13.Zakończenie obrad